Článok VII.

Reklamačný poriadok

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa príslušných stanovení Obchodného zákonníka. Kupujúci, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho, ak zo záručného listu alebo zo zmluvy nevyplýva, že reklamáciu uplatňuje u Predávajúcim určenej inej osoby. 

7.2. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné podmienky.

7.3. Kupujúci je povinný prezrieť objednaný tovar pri jeho prevzatí. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri jeho prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

7.4. Kupujúci môže uplatňovať nároky z vád tovaru po súčasnom predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a dokladom o zaplatení. Kupujúci ku reklamovanému tovaru vždy priloží ním podpísaný písomný záznam, v ktorom uvedie vady, pre ktoré tovar reklamuje.

7.5. Tovar na reklamáciu môže kupujúci zaslať Predávajúcemu poštou alebo kuriérskou službou na adresu sídla Predávajúceho, ak sa nedohodne Predávajúci s kupujúcim inak. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku Predávajúcemu, Predávajúci nepreberá. Pred zaslaním tovaru na reklamáciu kupujúci informuje Predávajúceho o vadách tovaru písomne prostredníctvom  elektronickej pošty na adrese elektronickej pošty uvedenej na webovom sídle Predávajúceho, alebo písomným oznámením zaslaným poštou na adresu sídla Predávajúceho. V písomnom oznámení reklamácie podľa tohto bodu kupujúci uvedie:

• číslo objednávky,

• číslo daňového dokladu/faktúry (zaslať aj fotokópiu),

• presný názov výrobku a jeho špecifikácia,

• výrobné číslo, ktoré môže byť uvedené v záručnom liste, na krabici či na samotnom tovare,

• záznam s podrobným popisom závady a podrobným popisom podmienok pri ktorých sa závada prejavuje,

• prípadnú fotodokumentáciu. Po takomto zaslaní reklamácie, kupujúci vyčká na pokyny Predávajúceho o ďalšom postupe.

7.6. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku späť kupujúcemu po vybavení reklamácie budú v prípade uznania reklamácie uhradené Predávajúcim. Kupujúci je povinný tovar zasielaný na reklamáciu zabaliť do vhodného dostatočne pevného obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru Predávajucim, nie dátumom odoslania reklamovaného tovaru na prepravu.

7.7. Kupujúci je povinný podať správu Predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vady zistil, kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa § 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, alebo sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do šiestich mesiacov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Každú reklamáciu vybaví Predávajúci bez zbytočného odkladu a o jej priebehu kupujúceho informujeme, a to najneskôr do 7 dní od prijatia reklamácie telefonicky príp. reklamačným záznamom, protokolom.

7.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar z tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.9. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

7.10. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka sa tiež nevzťahuje na tovar, ktorý javí známky násilného pokusu o otvorenie.

7.11 Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným opotrebením a dobou používania. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú akosť ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie. Na tento účel sa považuje dátum predaja zariadenia, ktorého súčasťou je aj batéria, za začiatok užívania batérie.

7.12. Predávajúci ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru alebo odovzdaním tovaru vymeneného za vadný tovar,

b) vrátením kúpnej ceny tovaru,

c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.13. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude tovar a reklamačný protokol doručený poštou, resp. kuriérskou službou. Prepravu tovaru, späť k zákazníkovi po uznaní reklamácie, zabezpečuje predajca zásielkovou službou na svoje náklady.

7.14. Záručná doba na tovar je šesť mesiacov, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú písomne inak.

7.15. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7.16. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od dodania nového tovaru, ale iba na nový tovar.

7.17. Ak ide o vadu tovaru, ktorú je možné odstrániť, Predávajúci vadu odstráni. Pokiaľ nie je možné vadu tovaru odstrániť a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu tovaru, môže sa Predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

7.18. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru za tovar s rovnakými vlastnosťami alebo podobnými vlastnosťami alebo môže od zmluvy odstúpiť.

7.19. Odstrániteľnou vadou je vada tovaru, ktorej odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné vady, môže kupujúci požadovať:

• bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady,

• výmenu vadnej súčiastky alebo dielca, ak sa vady týkajú iba súčiastky alebo dielca,

• výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý.

7.20. Neodstrániteľnou vadu je vada, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať. Ak v týchto Obchodných podmienkach nie je ustanovené inak môže kupujúci požadovať výmenu vadného tovaru za tovar bez vád. Ak výmena tovaru podľa predchádzajúcej vety tohto bodu nie je možná, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

7.21. Pri porušení zmluvy podstatným spôsobom sa právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim spravujú príslušnými ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.22. Ak je dodaním tovaru s vadami kúpna zmluva porušená nepodstatným spôsobom, spravujú sa nároky z takýchto vád tovaru podľa ustanovenia § 437 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.23. Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

7.24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim.